دات نت نیوک
دوشنبه، 1 بهمن 1397
Menu

آشنایی با اعضا

كمیته تخصصی بیماری های مشترك قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوز)
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرك تحصیلی
محل خدمت
1
دكتر سید جاوید آل داود
دكترای تخصصی
دانشگاه تهران
2
دكتر حسن اختیارزاده
دكترای تخصصی
سازمان دامپزشكی
3
دكتر حسام الدین اكبرین
دكترای عمومی
 
4
دکتر علیرضا باهنر
دكترای تخصصی
دانشگاه تهران
5
دكتر اسماعیل ذوقی
دكترای تخصصی
مؤسسه رازی
6
دکترجمال شریفیان
دكترای تخصصی
وزارت بهداشت
7
دکتراحسان مصطفوی
دكترای تخصصی
دانشگاه تهران
 
 
كمیته تخصصی بهداشت و بیماری های دام های بزرگ
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرك تحصیلی
محل خدمت
1
دکترجواد اسماعیلی
دكترای عمومی
دانشگاه تهران
2
دکتر آریا بدیعی
دكترای تخصصی
دانشگاه آزاد كرج وبخش خصوصی
3
دکتر افشین رئوفی
دكترای تخصصی
دانشگاه تهران
4
دکتر حمید قماشچی
دكترای تخصصی
بخش خصوصی
5
دکتررضا كسروی
دكترای تخصصی
بخش خصوصی
6
دکتر مرتضی گرجی دوز
دكترای تخصصی
بخش خصوصی
7
دکترداود ناصری
دكترای عمومی
بخش خصوصی