ارائه تسهيلات ويژه بيمه عمر و حوادث گروهی به اعضای سازمان نظام دامپزشکی

انتشار : 1397/11/08 بازدید : 145

به دنبال تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام دامپزشکی و شرکت بیمه معلم تمامی اعضاء و کارکنان سازمان نظام دامپزشکی می‌توانند با پرداخت 1،027،325 ریال در سال از مزایای قابل توجه بیمه‌نامه عمر  و حوادث گروهی بیمه معلم بهره‌مند شوند.


ضوابط و شرایط این تفاهم نامه بدین شرح است:

موضوع قرارداد:
الف: پوشش خطرهای مشمول بیمه عمر زمانی بیمه شدگان(فوت به هر علت) طبق شرایط عمومی بیمه عمر مورد عمل بیمه گر.
ب: پوشش خطرهای مشمول بیمه حوادث بیمه شدگان (فوت، نقص عضو، از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی) طبق شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص.
تبصره 1- حادثه: عبارتست از پیشامد ناگهانی ناشی از یک عمل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده یا ذی نفع بروز کرده باشد و منجر به فوت یا صدمه بدنی (جرح، نقص عضو  و از کار افتادگی) بیمه شده گردد.
تبصره 2- نقص عضو و از کار  افتادگی کامل و دائم: عبارتست از قطع یا تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی کار عضوی از اعضاء بدن ناشی از حادثه بوده و طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، وضعیت دائم قطعی داشته باشد.

سرمایه بیمه نامه:
در صورت وقوع خطرات و یا حوادث مشمول بیمه سرمایه مورد تعهد بیمه گر به شرح زیر قابل پرداخت می‌باشد.
الف- سرمایه بیمه عمر زمانی (فوت به هر علت) برای هر یک از بیمه شدگان مبلغ 250،000،000 ریال .
ب- سرمایه فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان 250،000،000 ریال.
ج- سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی و یا جزئی ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان مبلغ 100،000،000 ریال.
تبصره1- حداکثر سرمایه مورد تعهد بیمه گر برای هر یک از بیمه شدگان برای بندهای ب و ج برابر با مجموع بندهای مذکور به مبلغ 350،000،000 ریال می‌باشد.
تبصره2- درصورت فوت بر اثر حادثه حداکثر تعهد بیمه گر برابر با مجموع بندهای الف و ب به مبلغ 500،000،000 ریال می‌باشد.
تبصره3- درصورتیکه بیمه شده ای قبل از شروع بیمه دچار نقص عضو جزئی و دائم باشد و در طول مدت بر اثر حادثه دچار نقص عضو از همان عضو گردد، بیمه گر نسبت به مابه التفاوت نقص عضو بوجود امده متعهد می‌باشد.
تبصره4- نقص عضو و یا از کار افتادگی کلی و دائم قبل از شروه بیمه تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.


حق بیمه:
حق بیمه سالانه برای هر یک از بیمه شدگان مبلغ 942،500 ریال، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 84،825 ریال (جمعا مبلغ 1،027،325 ریال) می باشد.

متقاضیان برای بهره‌مندی از مزایای این بیمه نامه به دفاتر نظام دامپزشکی در سراسر کشور مراجعه نمایند.