�������������� �������� ���������������

قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، سازمانی است دارای استقلال مالی،‌شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل شده است. ادامه مطلب

قانون نظام جامع دامپروری کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظام جامع دامپروری کشور که با عنوان طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايی، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ ۷ /۷ / ۱۳۸۶بنا به پيشنهاد شماره ۸۳۴۷ /۰۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ وزارت جهادكشاورزی و به استناد ماده (۲۱) قانون سازمان دامپزشكی كشور ـ مصوب ۱۳۵۰ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ / ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آيين‌نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی را تصويب نمودند. ادامه مطلب

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي

تنظیم روابط حرفه‌ای، استاندارد سازی مشاغل و همکاری در اجرای صحیح قوانین و مقررات با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران است. در اين راستا این دستورالعمل به استناد بند 3 و 4 ماده 3 قانون سازمان نظام دامپزشكي، ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزي و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری کشور، ماده 19 آيين نامه نظارت بهداشتي و بخشنامه شماره 70467/31 مورخ 25/12/1386، که در جلسه مورخ 31/03/1394 شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی به تصویب رسید . ادامه مطلب

دستورالعمل تعيين صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقوقي

تنظیم روابط حرفه‌ای، استانداردسازی مشاغل و همکاری به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات با دستگاه‌های ذیربط از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا رتبه‌بندی اشخاص حقوقی متضمن کیفیت و کمیت برتر در ارائه خدمات توسط آنها و دفاع از حقوق بهره‌وران، به استناد بند 3 و 6 ماده 3 قانون سازمان نظام دامپزشكي در بيستمين جلسه شورای مرکزی دوره سوم مورخ 1387/01/27 به تصویب رسید. ادامه مطلب