انتشار : 1398/02/17 بازدید : 2369

حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی سال 1398

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به رؤسای شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، تعرفه حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی در سال ۹۸ را اعلام کرد

دكتر دامپزشک، تك فرزند، کلانشهر، 30 روزه:

 

دكتر دامپزشک، تك فرزند، کلانشهر، 31 روزه:

 

دكترای تخصصی دامپزشکی، تك فرزند، کلانشهر، 30 روزه:

 

دكترای تخصصی دامپزشکی، تك فرزند، کلانشهر، 31 روزه:

 

دكتر دامپزشک، تك فرزند، مرکز استان، 30 روزه:

 

دكتر دامپزشک، تك فرزند، مرکز استان، 31 روزه:

 

دكترای تخصصی دامپزشکی، تك فرزند، مرکز استان، 30 روزه:

 دكترای تخصصی دامپزشکی، تك فرزند، مرکز استان، 31 روزه:

 
دكتر دامپزشک، تك فرزند، مركزشهرستان‌ها، 30 روزه:

 

دكتر دامپزشک، تك فرزند، مرکز شهرستان‌ها،31 روزه:

 

دكترای تخصصی دامپزشکی، تك فرزند، مرکز شهرستان‌ها، 31 روزه: