انتشار : 1399/07/05 بازدید : 1070

معرفی نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیاًت عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی

دکتر سید مصطفی پیغمبری به عنوان نماینده جدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیاًت عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی معرفی شد.

 

شایان ذکر است بر طبق ماده 23 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، هیات عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر برای مدت چهار سال به شرح
ذیل تشکیل می‌شوند:


1- رئیس سازمان (‌به‌عنوان رئیس هیات عالی انتظامی)
2- یک نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری.
3-  یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی.
4- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
5-  یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
6- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی.
7-یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

‌ همچنین بر طبق ماده 24 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی وظایف هیات عالی انتظامی عبارت است از:
1- نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها.
2- رسیدگی به اعتراضها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیاتهای بدوی انتظامی.
3- تجدیدنظر در احکام صادر شده توسط هیاتهای بدوی انتظامی.
4- انحلال هیاتهای بدوی انتظامی درصورت ضرورت به تشخیص شورای مرکزی.