انتشار : 1399/10/14 بازدید : 1147

معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای نظام دامپزشکی استان‌‎های سراسر کشور:

صدور و تمدید پروانه‌های بهداشتی بهره برداری اماکن دامی منوط به معرفی مسئول فنی بهداشتی می‌باشد.

در این نامه آمده است؛ برابر ماده 2 آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی، ماده 21 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بر الزام بکارگیری مسئول فنی بهداشتی در مراکز پرورش دام، طیور و آبزیان تأکید شده است.