������������

قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، سازمانی است دارای استقلال مالی،‌شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل شده است. ادامه مطلب

قانون نظام جامع دامپروری کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظام جامع دامپروری کشور که با عنوان طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ادامه مطلب