���������������������������

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي

تنظیم روابط حرفه‌ای، استاندارد سازی مشاغل و همکاری در اجرای صحیح قوانین و مقررات با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران است. در اين راستا این دستورالعمل به استناد بند 3 و 4 ماده 3 قانون سازمان نظام دامپزشكي، ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزي و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری کشور، ماده 19 آيين نامه نظارت بهداشتي و بخشنامه شماره 70467/31 مورخ 25/12/1386، که در جلسه مورخ 31/03/1394 شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی به تصویب رسید . ادامه مطلب

دستورالعمل تعيين صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقوقي

تنظیم روابط حرفه‌ای، استانداردسازی مشاغل و همکاری به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات با دستگاه‌های ذیربط از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا رتبه‌بندی اشخاص حقوقی متضمن کیفیت و کمیت برتر در ارائه خدمات توسط آنها و دفاع از حقوق بهره‌وران، به استناد بند 3 و 6 ماده 3 قانون سازمان نظام دامپزشكي در بيستمين جلسه شورای مرکزی دوره سوم مورخ 1387/01/27 به تصویب رسید. ادامه مطلب