دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 24 مهر 1397
Menu
آئین‌نامه تشویقی و انضباطی كاركنان سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران
نوشته شده توسط: shadabi در 1395/04/15 12:35:36 ب.ظ
تعداد بازديدکنندگان: 1317
[AUTHOR]بسمه تعالی
 
آئین‌نامه تشویقی و انضباطی كاركنان سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده ? ـ موضوع
در اجرای مقررات اداری و استخدامی كاركنان نظام دامپزشكی ج.ا.ا این آئین‌نامه به‌منظور رسیدگی به امور تشویقی و انضباطی كاركنان سازمان تدوین و اركان آن به شرح زیر است.
 
ماده ? ـ اركان
            ?-?- كمیته انضباطی بدوی
            ?-?- كمیته انضباطی تجدید نظر یا عالی
            ?-?- رئیس سازمان نظام دامپزشكی ج.ا.ا
 
ماده ? ـ كمیته‌های انضباطی بدوی و تجدید نظر
?-?- كمیته‌های انضباطی بدوی در مركز هر استان و مركب از سه نفر عضو اصلی و یك نفر علی‌البدل تشكیل می‌گردد. اعضای مزبور اعم از اصلی یا علی‌البدل باید حداقل دارای مدرك لیسانس و یكی از اعضاء حتی‌الامكان دارای تحصیلات حقوق و یا تجربیات كافی حداقل به‌مدت ده سال در امور حقوقی یا عضویت در هیئت‌‌های تخلفات اداری و یا موارد مشابه باشد.
?-?- كمیته‌های انضباطی تجدید نظر در تهران (مركز اصلی سازمان) و مركب از پنج نفر عضو اصلی تشكیل می‌گردد كه یكی از اعضاء الزاماً می‌بایست دارای تحصیلات حقوقی باشد و سایر اعضاء نیز باید حداقل دارای مدرك لیسانس باشند.
?-?- ملاك اعتبار آراء صادره از كمیته‌های انضباطی اكثریت آراء است و در تجدید نظر موافقت عضو حقوقدان الزامیست.
تبصره ?: نحوه انتصاب و بركناری اعضاء كمیته انضباطی در تجدید نظر به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید شورای مركزی و در مركز استان‌ها رئیس شورای نظام استان و تأیید شورای استان مربوطه می‌باشد.
?-?- اعضای كمیته‌های انضباطی فقط مجازند همزمان عضو یك كمیته انضباطی اعم از عالی یا بدوی باشند.
 
 
?-?- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان با كمیته انضباطی بدوی است و آراء صادره درصورتی‌كه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است. در مورد آرائی كه قابل تجدید نظر باشد هرگاه فرد مزبور ظرف ?? روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر ننماید كمیته انضباطی تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ?: هرگاه رأی كمیته انضباطی بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید ننماید رأی صادره شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده قطعیت می‌یابد.
تبصره ?: ابلاغ رأی طبق قانون آئین‌نامه دادرسی به‌عمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ?? روز نباید تجاوز نماید.
            ?-?- اعضای كمیته انضباطی بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر رسیدگی و صدور رأی شركت نخواهند كرد.
            ?-?-?- عضو كمیته انضباطی با متهم قرابت نسبی یا سببی داشته باشد تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
            ?-?-?- عضو كمیته انضباطی با متهم دعوی حقوقی یا جزائی داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی‌نفع باشد.
?-?- كلیه كاركنان، مسئولان و رؤسای فرد متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاری‌های لازم را با كمیته‌های انضباطی به‌عمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف كمیته‌های انضباطی در اختیار آن‌ها قرار دهند.
 
ماده ?ـ رسیدگی
?-?- كمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به‌طور كتبی به متهم ابلاغ و پس از آن ?? روز برای دفاع متهم منظور كنند كمیته‌های انضباطی در صورت تقاضای متهم، مدارك لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
?-?- متهم مكلف است پس از ابلاغ و اطلاع از موارد اتهام در مهلت تعیین شده از سوی كمیته جواب كتبی و مداركی را كه در دفاع از خود دارد به كمیته‌ انضباطی تسلیم نماید، در غیر این‌صورت كمیته می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر كند.
تبصره ?: متهم می‌تواند در تهیه دفاعیه و دفاع خود در جلسات كمیته انضباطی از وكیل استفاده نماید.
تبصره ?: متهم می‌تواند از طریق درخواست كتبی از كمیته انضباطی افرادی را به‌عنوان شاهد یا مطلع به كمیته دعوت نماید. این درخواست باید پیوست دفاعیه كتبی متهم موضوع بند ?-? باشد. موافقت با حضور شهود یا مطلع به‌عهده كمیته است.
تبصره ?: متهم به منظور ارائه مدارك دفاعی خود از كمیته انضباطی مربوط تقاضای استمهال نماید. در این مورد، اتخاذ تصمیم با كمیته مربوط است و به‌هر حال از ?? روز تجاوز نخواهد كرد.
تبصره ?: در صورت درخواست كتبی متهم برای دفاع حضوری، كمیته انضباطی موظف است حداقل یك‌بار وی را برای حضور در جلسه دعوت كند.
?-?- رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان پس از تكمیل پرونده و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.
?-?- جلسات كمیته‌های انضباطی با شركت سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و آراء آن‌ها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است.
?-?- تشخیص تخلف و انطباق آن با یكی از موارد تخلفات مندرج در آئین‌نامه برعهده كمیته‌های رسیدگی‌كننده است.
?-?- آراء صادره شده توسط كمیته‌های انضباطی بدوی و تجدید نظر به‌طور مستقیم و بلافاصله به امور اداری و كارگزینی سازمان مركزی یا شورای نظام استان‌ها ارسال می‌گردد. واحدهای یاد شده موظفند حداكثر ظرف مدت ?? روز از تاریخ دریافت رأی، آراء و احكام صادر شده را به كاركنان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن‌را جهت درج در پرونده استخدامی به كمیته انضباطی مربوطه تحویل دهند. درصورت سهل‌انگاری مسؤولان امور اداری و كارگزینی مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق این آئین‌نامه رفتار می‌شود. همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آراء كمیته‌های انضباطی مگر در مواردی‌كه در آئین‌نامه تعیین شده است ممنوع است و با متخلفان طبق این آئین‌نامه رفتار می‌شود.
?-?- كمیته‌های انضباطی بدوی مكلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید را زیر آراء خود درج نمایند.
?-?- درخواست تجدید نظر نسبت به آراء كمیته‌های انضباطی بدوی باید به‌وسیله محكوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف ?? روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان فارسی و ذكر دلائل به‌طور كتبی به اداره امور اداری و كارگزینی سازمان مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود. ملاك دریافت به‌موقع درخواست تاریخ ثبت در دفتر امور اداری و كارگزینی می‌باشد.
?-?- فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی اعم از بدوی یا تجدید نظر می‌شود و حالت استخدامی فوت شده به حالت قبل از تعیین مجازات (اشتغال) اعاده می‌گردد.
??-?- كمیته‌های انضباطی بدوی در طول رسیدگی به تخلفات كاركنان می‌توانند از رئیس سازمان اعم از مركزی یا استان درخواست آماده به‌خدمت متخلف را به مدت چهار ماه بنمایند.
تبصره ?: كمیته انضباطی تجدید نظر نیز می‌تواند درخواست آماده خدمت متهم را حداكثر به‌مدت چهار ماه دیگر بنماید ولی در هر حال طول مدت آماده به خدمت بیش از ? ماه مجاز نمی‌باشد و بعد از مدت مزبور متهم به حالت اشتغال قبل از آماده به خدمت اعاده می‌گردد.
تبصره ?: در طول مدت آماده به خدمت فقط اصل حقوق، عائله‌مندی و موارد مشابه پرداخت می‌گردد.
تبصره ?: رؤسای سازمان‌ها اعم از مركزی یا استان بعد از درخواست كمیته انضباطی مبنی بر آماده به‌خدمت كردن متهم مكلفند وی را آماده به خدمت نمایند.
تبصره ?: پس از صدور رأی قطعی كمیته‌ها حكم آماده به خدمت لغو می‌گردد.
??-?- چنانچه متهم پس از رسیدگی در كمیته‌های انضباطی برائت حاصل نماید. فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه كلیه مزایای مستمر كه از وی در دوران آماده به خدمت قطع شده است به او پرداخت خواهد شد و حالت استخدامی وی به قبل از رسیدگی به متهمات وارده در كمیته‌های انضباطی برمی‌گردد.
 
ماده ? ـ تخلفات اداری
تخلفات اداری به قرار زیر است:
            ?-?- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
            ?-?- نقض قوانین و مقررات مربوط
            ?-?- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل
            ?-?- ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت
            ?-?- اخاذی، اختلاس، ارتشاء
            ?-?- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی
            ?-?- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون كسب مجوز
            ?-?- تكرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز
            ?-?- ایراد خسارت به اموال یا تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و سازمان خدمات
            ??-?- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
            ??-?- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری
            ??-?- كم‌كاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده
            ??-?- سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كاركنان حیطه نظارت
??-?- تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن‌را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن‌را دارند.
            ??-?- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
            ??-?- عدم رعایت حجاب، شئون و شعائر اسلامی
            ??-?- استعمال، اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
            ??-?- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی سازمان
            ??-?- غیبت غیر موجه به‌صورت متناوب یا متوالی
            ??-?- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
??-?- كارشكنی و شایعه‌پراكنی،‌ وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكنی یا كم‌كاری و ایراد خسارت به اموال سازمان و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
 
ماده ? ـ مجازات‌ها
تنبیهات اداری به ترتیب عباتند از:
            ?-?- اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی
            ?-?- توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی
            ?-?- كسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال
            ?-?- تنزل یك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو گروه به مدت یك یا دو سال
            ?-?- انفصال موقت از یك ماه تا یك سال
            ?-?- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در سازمان
            ?-?- بازخرید خدمت
            ?-?- اخراج از سازمان
تبصره: كمیته‌های انضباطی پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به متهم درصورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاٌ یكی از مجازات‌‌های موضوع این آئین‌نامه را اعمال خواهند نمود.
 
ماده ? ـ فقط مجازات‌های ?-? ، ?-? ، ?-? ، ?-? ، ?-? قابل تجدید نظر در كمیته انضباطی تجدید نظر می‌باشد.
 
ماده ? ـ وظایف هیأت تجدید نظر
?-?- رسیدگی به اعتراضات و تجدید نظرخواهی، تأیید، تغییر یا ابطال تمام و یا قسمتی از تصمیمات كمیته‌های انضباطی بدوی
            ?-?- تقاضای افزایش تعداد كمیته‌های انضباطی بدوی به رئیس سازمان
            ?-?- تقاضای انحلال كمیته‌های انضباطی بدوی به رئیس سازمان
            ?-?- دادن آموزش‌های لازم به اعضای كمیته‌های بدوی
?-?- درصورت صدور آراء متناقص از سوی كمیته‌‌های انضباطی بدوی در رابطه با یك تخلف، رأی وحدت رویه كمیته تجدید نظر در حكم مقررات این آئین‌‌نامه خواهد بود و برای كلیه كمیته‌های انضباطی لازم‌الاتباع می‌باشد.
            ?-?- رسیدگی به تخلفات اعضای كمیته‌های انضباطی بدوی
            ?-?- اتخاذ تصمیمات فوق از طرف كمیته انضباطی در رابطه با امور زیر می‌باشد:
            ?-?-?- عدم رعایت مقررات این آئین‌نامه از سوی كمیته‌های انضباطی بدوی
            ?-?-?- اعمال تبعیض در اجرای مقررات این آئین‌نامه از سوی كمیته‌های انضباطی بدوی
            ?-?-?- كم‌كاری در رسیدگی به امور جاری
 
ماده ? ـ رئیس سازمان نظام دامپزشكی
رئیس سازمان نظام دامپزشكی كشور اجازه دارد موارد زیر را رأساً اجراء نماید:
الف ـ تنبیهات
            ?-?- اعمال مجازات‌های موضوع بندهای ?-? ، ?-? ، ?-? و ماده ? این آئین‌نامه با قید موضوع تخلف
تبصره: درصورت اعمال مجازات‌های فوق كمیته انضباطی بدوی حق رسیدگی درباره موضوع تخلف فوق را در مورد شخص مجازات‌ شده ندارد.
?-?- رئیس سازمان نظام دامپزشكی كشور می‌تواند كاركنانی را كه بیش از یك‌ماه متوالی یا دو ماه متناوب در شش ماه غیبت دارند اخراج نماید. بدیهی است حقوق و مزایای مستمر مرخصی‌های استفاده نشده فرد اخراج شده به وی پرداخت خواهد شد.
تبصره ?: هرگاه فرد اخراج شده مدعی شود كه غیبت او عذر موجه داشته است حداكثر می‌تواند ظرف مدت ?? روز از تاریخ صدور حكم اخراج دلایل و مستندات خود را به امور اداری و كارگزینی سازمان متبوع خویش اعلام نماید.
تبصره ?: سازمان‌ها اعم از مركزی یا استان‌ها مكلفند حداكثر ظرف مدت ? روز دلایل و مستندات فوق را برای بررسی به كمیته انضباطی تجدید نظر ارسال نمایند. درصورت تأیید حكم اخراج به‌وسیله كمیته انضباطی تجدید نظر، ملاك پرداخت حقوق و مزایای مستمر به فرد اخراج شده، تاریخ صدور حكم اخراج است و درصورتی‌كه كمیته انضباطی رأی به بازگشت فرد اخراجی بدهد شخص اخراج شده از تاریخ صدور رأی كمیته انضباطی تجدید نظر به‌كار اعاده خواهد شد و فاصله خدمتی بین حكم اخراج تا اعاده به خدمت، كسر خدمت محسوب می‌گردد و به‌هرحال بعد از صدور حكم اخراج، شخص اخراج شده حق حضور در محل كار خویش را ندارد.
تبصره ?: موضوع اعمال مجازات اخراج در مورد كاركنانی ‌كه مرتكب غیبت اعم از متوالی یا متناوب می‌گردند. منحصراً در اختیار رئیس سازمان نظام دامپزشكی كشور می‌باشد و جزو وظایف كمیته‌های انضباطی بدوی نمی‌باشد.
?-?- كلیه اختیارات موضوع بندهای ?-? ، ?-? ، در سازمان مركزی به نائب رئیس و معاونین سازمان و در استان‌‌ها به رؤسای سازمان‌ها قابل تفویض می‌باشد.
تبصره: در سازمان استان‌ها بنا به پیشنهاد و تأیید رئیس سازمان استان و تأیید رئیس سازمان مركزی اختیارات مزبور قابل تفویض به نائب رئیس و معاونین سازمان استان نیز می‌باشد.
?-?- رئیس سازمان نظام دامپزشكی می‌تواند نسبت به تخفیف مجازات‌های قطعی آرای كمیته‌های بدوی و تجدید نظر تا یك‌درجه اقدام نماید.
 
ب ـ تشویقات
            ?-?- تشویق كتبی با درج در پرونده
?-?- دادن ارشدیت در ارتقاء گروه (حداكثر به مدت یك دوم مدت قید شده در شرایط احراز برای ارتقاء گروه بعدی مشاغل)
            ?-?- افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال
            ?-?- ارتقاء گروه تشویقی یك یا دو گروه (در طول دوران خدمت)
?-?- پرداخت سنوات قطع رابطه كاركنان موضوع ماده یك «مقررات اداری و استخدامی كاركنان سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا» به میزان آخرین حقوق و مزایای ناخالص دریافتی كاركنان حداقل به میزان سالی یك ماه و نیم و حداكثر سالی سه ماه مجاز است.
??-?- پرداخت پاداش پایان خدمت در صورت رضایت از عملكرد كاركنان براساس آخرین حقوق و مزایای ناخالص دریافتی حداكثر تا دو ماه مجاز است.
??-?- پرداخت پاداش‌های نقدی (موردی) حداكثر به مبلغ دو ماه حقوق و مزایای مستمر كاركنان در یك سال (موضوع ماده ? «مقررات اداری و استخدامی كاركنان سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا»)
 
ماده ?? ـ رابط و مسئول هماهنگی كمیته‌های انضباطی
معاون اداری،‌ مالی و پشتیبانی سازمان مركزی به نمایندگی از سوی رئیس سازمان نظام دامپزشكی كشور وظایف رابط و مسئول هماهنگی كمیته‌ها را به شرح زیر انجام می‌دهد:
?-??- برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین كمیته‌های انضباطی بدوی، تجدید نظر و عالی در فاصله‌های زمانی مناسب
?-??- بازرسی از چگونگی گردش كار كمیته‌های مربوط در مركز استا‌ن‌ها و تهیه گزارش برای رئیس سازمان متبوع و كمیته انضباطی عالی
            ?-??- راهنمائی، هدایت و آموزش اعضای كمیته‌ها در جهت اجرای درست قوانین و مقررات مربوطه
?-??- بررسی صلاحیت اعضای كمیته‌های انضباطی و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به رئیس سازمان نظام دامپزشكی كشور و كمیته انضباطی تجدید نظر
?-??- ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادات كمیته‌های انضباطی به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشكال‌ها و بهبود گردش امور كمیته‌های انضباطی
?-??- تهیه گزارش‌های ماهانه از كار كمیته‌های انضباطی مربوط و ارسال آن‌ها برای رئیس سازمان نظام دامپزشكی كشور و كمیته انضباطی نظارت، همراه با یك نسخه از كلیه آراء صادر شده به منظور:
?-?-??- تجریه و تحلیل كار كمیته‌های انضباطی از نظر كیفی و كمی درخصوص آثار ناشی از احیای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگا‌ه‌های اجرائی
?-?-??- بررسی آراء صادر شده و راهنمائی كمیته‌ها در موارد لزوم
?-?-??- انجام پیگیری لازم برای رفع مشكلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تداركاتی كمیته‌های انضباطی برای تسهیل در كار آ‌ن‌ها
?-??- دادن پیشنهاد به رئیس سازمان نظام دامپزشكی كشور جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از كمیته‌های انضباطی در مركز یا استان‌ها یا تعطیل كار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به‌منظور پوشش مناسب در كلیه واحدهای تابعه
?-??- انجام امور دفتری و اداری وظایف مندرج در ماده ? به‌عهده امور اداری و كارگزینی سازمان مركزی می‌باشد.
 
 
ماده ?? ـ سایر مقررات
?-??- كلیه كمیته‌های انضباطی رسیدگی كننده مكلفند جهت صدور آراء از فرم‌های مخصوص كه از طرف رابط و مسئول هماهنگی كمیته‌های انضباطی تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده نمایند.
?-??- درصورت انحلال كمیته انضباطی بدوی رئیس سازمان نظام شورای استان حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به تشكیل كمیته انضباطی بدوی جدید براساس مقررات این آئین‌نامه اقدام خواهد نمود.
?-??- كمیته‌های انضباطی اعم از تجدید نظر و بدوی مكلفند هر شش ماه یك‌بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را كه دارای تعداد آراء صادر شده و پرونده‌های تحت رسیدگی و موضوع‌‌های طرح شده است، همراه با یك نسخه از آراء صادر شده را برای رابط و مسئول هماهنگی كمیته‌های انضباطی ارسال نمایند.
?-??- فوق‌العاده شغل اعضاء و كاركنان كمیته‌های انضباطی عالی، تجدید نظر و بدوی از تاریخ انتصاب تا زمانی‌كه در امور فوق اشتغال دارند به شرح زیر افزایش می‌یابد. ضمناً مشاغل فوق با حفظ پست مصوب و انجام وظایف آن (پست مصوب) می‌باشد.
?-?-??- اعضای اصلی و علی‌البدل كمیته‌های انضباطی تجدید نظر و بدوی به ترتیب ??% و ??%
?-?-??- سایر كاركنان ??%print
نظر جدید ...
Sort by: