مهدیه سادات  کُرُمی مهدیه سادات کُرُمی
مدیر آموزش

edu@iranvc.ir
61061119

 

نام و نام خانوادگی:مهدیه سادات کُرُمی

سمت: مدیر آموزش

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیکی: edu@iranvc.ir

رزومه :...