تعامل و همکاری سازنده دو سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی

تعامل و همکاری سازنده دو سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۳

ویرایش چهـارم دسـتورالعمل"سـیاست‌هـا و ضوابـط تاسـیس و فعالیت مراکز درمانی، مراکز مایه‌کوبی و فعـالیت داروخـانه‌هـای دامپزشکی" با واگذاری کامل تصدی‌های بخش دولتی به سازمان نظام دامپزشکی ابلاغ گردید

ادامه مطلب