شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 1246 بار

شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان متشکل از هفده نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است

1- رئیس یا نماینده تام‌الاختیار سازمان دامپزشکی کشور.

2- رئیس یا نماینده تام‌الاختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی.

3- یک نفر از دامپزشکان با معرفی وزیر جهاد سازندگی به عنوان نماینده ایشان.

4- یک نفر از دامپزشکان عضو هیات علمی با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان نماینده ایشان.

5- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده‌ایشان.

6- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان نماینده ایشان.

7- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان.

8- نه نفر از دامپزشکان صاحب نظر در رشته‌های مختلف علوم دامپزشکی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای‌اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل.

9- یک نفر از دامپزشکان با تجربه شاغل در وزارت کشاورزی با معرفی وزیر.

تبصره 1 - دو نفر از نه نفر فوق می‌توانند به انتخاب اکثریت نسبی آراء از سایر رده‌های حرفه دامپزشکی باشند.

‌تبصره 2 - معرفی اعضای انتصابی ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صورت می‌گیرد.

‌تبصره 3 - نحوه تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و همچنین ضوابط و چگونگی انتخاب اعضای موضوع بند (8) این ماده‌توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌تبصره 4 - دوره فعالیت شورای مرکزی چهارسال است و انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره‌های بعدی مجاز است.

وظایف شورای مرکزی عبارت است از:

1 - تهیه و تصویب دستورالعملهای مربوط به مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی، اجرایی و سایر دستورالعملهای مورد نیاز در محدوده این قانون.

2 - تصویب برنامه‌ها و طرحهای سازمان.

3 - صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.

4 - پیشنهاد اصلاح یا تغییر قانون سازمان از طریق وزیر جهاد سازندگی، برای طی تشریفات قانونی.

5 - نظارت بر کار شوراهای استانی.

6 - تهیه و تصویب آئین‌نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی دامپزشکی و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی.

7 - تعیین حدود وظایف نایب رئیس، خزانه‌دار و دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آنان.

8 - همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش دامپزشکی در سطوح مختلف به‌وزارتخانه‌های ذیربط.

9 - اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت در برگزاری گردهمائیهای تخصصی مربوط مانند سمینارها، کنفرانسها و کنگره‌ها در داخل کشور و در‌سطح بین‌المللی.

10 - اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری در برگزاری آزمونهای جامع حرفه‌ای- دکترای عمومی و تخصصی دامپزشکی - و آزمونهای تکمیلی با‌مراجع ذیربط درصورت درخواست آنها.

11 - اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاههای اجرائی در زمینه مسائل صنفی و حرفه‌ای.