دفتر امور مالی

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 691 بار

شرح وظایف

 • نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون ، ضوابط و مقررات مربوط.
 • اقدام در مورد تاديه تعهدات مالي سازمان براساس قوانين و مقررات.
 • پرداخت بهاي كالا و خدمات و ساير پرداخت ها از محل اعتبارات جاري و يا عمراني در حدود اعتبارات مصوب و منطبق با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه.
 • تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي ماهانه  پرسنل سازمان و پرداخت به موقع آن.
 • پرداخت كليه هزينه‌هاي جاري سازمان ، حقوق و مزاياي كاركنان سازمان مطابق با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات.
 • تهيه و تنظيم فهرست اموال منقول سازمان و نگهداري حساب آنها.
 • تهيه و تنظيم صورتحساب هاي مالي و بستن حساب هاي مالي سازمان و ارسال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي.
 • تهيه گزارش هاي مالي ، توجيهي و مقايسه‌اي ماهانه و سالانه سازمان.
 • همكاري در برآورد و پيش بيني در آمدهاي سازمان و تهيه و تنظيم صورتحساب آن و نگهداري حساب درآمدهاي مذكور.
 • رسيدگي و کنترل دستورات پرداخت واصله و تنظيم اسناد مالي و برگه هاي محاسباتي پرداخت وجه کارکردهاي گواهي شده.
 • رسيدگي و کنترل قرارداد ها و ضمانت نامه ها و مراقبت در تمديد آن ها در سر رسيد هاي مقرر.
 • پيگيري وصول به موقع درآمدها.
 • انجام ساير امور مالي که طبق قوانين و مقررات به عهده سازمان محول مي باشد.
 • نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
 • انجام ساير امور محوله.