دفتر امور اداری و پشتیبانی

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 964 بار

شرح وظایف :

 • سازماندهي و توزيع نيروي انساني در واحد هاي مختلف سازمان بر اساس نياز سنجي هاي انجام شده
 • انجام كليه اقدامات مربوط به کارکنان شامل ورود خروج ، مرخصی و ماموریت  ، تنظيم سياست هاي پرداخت حقوق و دستمزد ،پاداش ها و ...
 • تنظيم روابط کارکنان بايکديگر و مديران با اجراي برنامه هاي استقرار نظم و انضباط درسازمان.
 • انجام کليه امور پرسنلي شاغلين ، بازنشستگان و موظفين اعم ازصدور احكام و برقراري حقوق و مزاياي مربوطه.
 • تهيه و تنظيم بانک اطلاعات پرسنل و نگهداري روزآمد آن.
 • تهيه و تدوين پرونده هاي پرسنلي و نگهداري آنها بارويکرد بهره گيري از فن آوري اطلاعات.
 • هدايت و راهبري امور دبيرخانه مركزي سازمان .
 • انجام تشريفات و ايجاد تسهيلات لازم جهت  هيئت ها و ميهمانان خارجي سازمان
 • انجام امور مربوط به حفظ و نگهداري تاسيسات ، تجهيزات و ساختمان هاي سازمان.
 • نظارت برحسن انجام خدمات تامين بهداشت محيط کار و ساير موارد مشابه.
 • همکاري درجهت پشتيباني برنامه ها ، شوراها  و کنگره های  سازمان.
 • سازماندهي و مديريت بهينه منابع و امکانات سازمان .
 • تهيه و تدارک لوازم ، تجهيزات و اقلام مورد نياز واحدهاي مختلف سازمان با رعايت اصل مهم مديريت بهينه منابع و امکانات سازماني .
 • برنامه ريزي، هماهنگي و برگزاري مراسم و برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي مختلف در داخل سازمان.
 • نگهداري و انبارداري وسايل و لوازم خريداري شده و توزيع آنها بين واحدهاي مختلف سازمان.
 • انجام ساير امور محوله.