دفتر مدیریت صدور پروانه های ماده 2

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | بازدید : 1333 بار

معرفی مدیریت  صدور پروانه های ماده 2

شرح وظایف کلی:

 •  ابلاغ و اجرای آیین نامه های صادره از سازمان دامپزشکی کشور و مراجع ذیصلاح.
 •  ارائه مشاوره به مراجعین و متقاضیان تاسیس موسسات موضوع ماده 2 قانون افزایش بهره وری کشاورزی .
 •  اخذ و بررسی درخواست متقاضیان از طریق سامانه الکترونیک صدور پروانه ها و تطبیق آنها با آیین نامه های ابلاغی
 •  موسسات مستقل شامل : بیمارستان، درمانگاه عمومی ،  درمانگاه های تخصصی ( دام کوچک، طیور ، دام بزرگ، حیات وحش و... )،  مرکز تصویربرداری دامپزشکی،  مراکز مشاوره و آموزش ، مرکز مشاوره و ارائه خدمات بهداشتی، مرکز تکنولوژی تولید مثل و ناباروری دام ، بخش های پاراکلینیکی، مراکز مایه کوبی  ، مراکزی که در قانون به انها اشاره شده و  نیاز به اخذ مجوز دارند.
 • صدور مجوز طبق ضوابط و آیین نامه های وزارت متبوع شامل:
 • صدور/تمدید / ابطال مراکز بر اساس مقررات و ضوابط
 • صدور/تمدید/تغییر نوبت کاری پروانه مسئول فنی، بر اساس مقررات و ضوابط
 • صدور پروانه های المثنی، بر اساس مقررات و ضوابط وزارت متبوع
 • بررسی آگهی های متقاضیان تبلیغات و صدور مجوز برای اعضاء سازمان ، مؤسسات و شرکتها.
 • پایش و رصد آگهی های حوزه دامپزشکی  و معرفی به مراجع قضایی و انتظامی ذیصلاح
 • برگزاری کمیسیون ماده 2 به منظور رسیدگی به تقاضای تاسیس و صدور موافقت اصولی، صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی ، تغییر مسئول فنی، تغییر موسس، تغییر مکان موسسه، تغییر ساعت کاری، افزایش یا کاهش بخش، تعطیلی موقت یا دائم مرکز و ابهامات ادارات کل استانها و شوراهای استانی نظام دامپزشکی  بر اساس مقررات و ضوابط وزارت متبوع
 • تعویض پروانه های قدیمی ( که از مسیر غیر سامانه الکترونیک صدور پروانه صادر شده اند)
 • درخواست انجام بازدید در محورهای نظارت ، درخواست تاییدیه پلان و فضای فیزیکی طبق دستورالعمل ها
 • تمدید مجوز  فعالیت کاردانان و تکنیسینها ، بر اساس مقررات و ضوابط وزارت متبوع
 •  مکاتبات برون سازمانی(شامل مکاتبات با وزارت متبوع، سازمان دامپزشکی ، دانشگاه ها، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، شیلات و ...، مکاتبه با ، سایر سازمان ها )
 •  ارائه آمار تعداد موافقت اصولی صادره ، تعداد پروانه های تاسیس و بهره برداری صادره و..... به صورت سالیانه و شش ماه ، به مراجع اعم از وزارت متبوع.
 •  پایش و پاسخگویی سامانه ( شکایات از فرایند رسیدگی به درخواست ها  و مجوز ها)