هیأت عالی انتظامی

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 1162 بار

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی، هیاتهای بدوی انتظامی در استانها و هیات عالی انتظامی در‌محل سازمان تشیکل می‌شود.

هیاتهای بدوی انتظامی در استانها متشکل از پنج نفر برای مدت چهار سال به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

1- رئیس شورای استانی.

2- یک نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی رئیس کل دادگستری استان.

3- رئیس شبکه دامپزشکی استان.

4- دونفر دامپزشک از اعضای سازمان با حداقل پنج سال سابقه کار که به پیشنهاد شوراهای استانی و تایید هیات عالی انتظامی و با حکم رئیس سازمان‌منصوب می‌شوند.

وظایف هیاتهای بدوی انتظامی استانها عبارت است از:

1- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

2- رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه دامپزشکی از مشمولان این قانون.

هیات عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر برای مدت چهار سال به شرح ذیل تشکیل می‌شوند:

1- رئیس سازمان (‌به‌عنوان رئیس هیات عالی انتظامی).

2- یک نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری.

3- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر جهاد سازندگی.

4- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

5- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

6- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی.

7- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

وظایف هیات عالی انتظامی عبارت است از:

1- نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها.

2- رسیدگی به اعتراضها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیاتهای بدوی انتظامی.

3- تجدیدنظر در احکام صادر شده توسط هیاتهای بدوی انتظامی.

4- انحلال هیاتهای بدوی انتظامی درصورت ضرورت به تشخیص شورای مرکزی.