درباره معاونت اداری مالی و پشتیبانی

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 918 بار

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسي نيازمندي ها و شناسايي خدمات و ظرفيت سازمان نظام دامپزشکی کشور .
 • مطالعه و تهيه برنامه هاي راهبردي اقتصادي.
 • ارئه طرح هاي راهبردي لازم براي افزايش سهم بخش خصوصی  در حوزه دامپزشکی.
 • تبيين وظايف و ماموريت هاي اصلي سازمان براساس سياست هاي کلي سازمان.
 • تهيه و تدوين برنامه استراتژيک منابع انساني.
 • تهيه وتنظيم ضوابط ، معيارها وپيشنهاد اتخاذ سياست هاي لازم براي تشويق وترغيب بخش غير دولتي به سرمايه گذاري و جلب مشاركت ها و جذب منابع داخلي وخارجي در امور مربوط به دامپزشکی .
 • ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي استانهای تابعه مطابق  با برنامه ها و هدف ها و سياست هاي مصوب شورای مرکزی .
 • اجراي دقيق سياست ها و برنامه هاي مصوب از طريق واحدهاي ذيربط.
 • نظارت و بازرسي و پيگيري مستمر برنامه ها و وظايف حوزه  و کنترل و ارزيابي عملکرد مديران تحت نظر.
 • شرکت در شورا ها  و جلسات تصميم گيري و مشورتي درون سازماني و برون سازماني.
 • تهيه و تنظيم برنامه ها و طرح هاي تدوين و اصلاح روش هاي مديريتي، اداري و اختصاصي سازمان
 • بررسي و تهيه و تنظيم چارت سازمانی، اهداف، شرح وظايف و سازمان تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني.
 • تهيه و تنظيم بودجه سازمان با همکاري واحد هاي ذيربط و پي گيري تا تصويب نهايي در شورای مرکزی .
 • نظارت بر اجراي کليه فعاليت هاي اداري و پرسنلی کارکنان سازمان.
 • شناخت ميزان بهره وري منابع شامل: منابع انساني، منابع فيزيکي، منابع مالي و ... در سازمان.
 • تامين منابع مالي مورد نياز سازمان و نظارت بر امور مالي و حسابداري در چار چوب بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات.
 • تنظيم و نگهداري حساب درآمدهاي سازمان.
 • مطالعه و بررسی در خصوص تعرفه‌های سازمان نظام دامپزشکی.
 • نظارت بر بررسي کليه اسناد، پروند ه ها و اوراق و تفکيک آن ها بر اساس دستور العمل ها.
 • برنامه ريزي، هماهنگي و برگزاري مراسم و برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي مختلف در داخل سازمان.
 • انجام ساير امور محوله.