سعید جعفری سعید جعفری
مدیر امور مالی

mali@iranvc.ir
61061106

 

نام و نام خانوادگی: سعید جعفری

سمت:  مدیر امور مالی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: mali@iranvc.ir

رزومه :...