محمد رضا نیازی محمد رضا نیازی
مدیر کل حقوقی

law@iranvc.ir
61061103

نام و نام خانوادگی:محمد رضا نیازی

سمت:مدیر کل حقوقی

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیکی: law@iranvc.ir

رزومه :...