پدیده مظفری پدیده مظفری
کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

info@iranvc.ir
61061110

 

نام و نام خانوادگی: پدیده مظفری

سمت: کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

مدرک تحصیلی : ;کارشناسی

پست الکترونیکی: info@iranvc.ir

رزومه :...