آمنه استیری آمنه استیری
کارشناس مسئول آموزش

61061104


 

نام و نام خانوادگی: آمنه استیری

سمت: کارشناس مسئول آموزش

مدرک تحصیلی : کارشناسی

پست الکترونیکی: edu@iranvc.ir

رزومه :...