سمیه  سیاری سمیه سیاری
کارشناس امور فنی و صدور پروانه های ماده 5

61061120


 

نام و نام خانوادگی: سمیه سیاری

سمت:  کارشناس امور فنی و صدور پروانه های ماده 5

مدرک تحصیلی : کارشناسی

پست الکترونیکی:

رزومه :...

شرح وظایف:

  • پاسخگویی به مکاتبات استانها
  • بررسی اسناد و مدارک
  • تهیه  امارهای فعالیتهای واحد در مقاطع مشخص زمانی