زهرا کاریزیکار زهرا کاریزیکار
کارشناس مسئول امور فنی و صدور پروانه های ماده 2

61061158

نام و نام خانوادگی: زهرا کاریزیکار

سمت: کارشناس مسئول امور فنی و صدور پروانه های ماده 2

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی:

رزومه :...

شرح وظایف:

 * پاسخگویی به مکاتبات استانها

* بررسی اسناد و مدارک