مهین محمدی مهین محمدی
کارشناس مسئول کارگزینی

61061127

نام و نام خانوادگی: مهین محمدی

سمت: کارشناس مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

پست الکترونیکی:

رزومه :...