بهاره قبادی بهاره قبادی
کارشناس حقوقی و معاضدت قضایی

law@iranvc.ir
61061109

نام و نام خانوادگی: بهاره قبادی

سمت: کارشناس حقوقی و معاضدت قضایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

پست الکترونیکی: law@iranvc.ir

رزومه :  ...