نفیسه  علی قاضی نفیسه علی قاضی

congress@iranvc.ir
61061118

نام و نام خانوادگی: نفیسه علی قاضی

سمت: مدير اجرائي دبيرخانه برگزاري كنگره ها و رویدادهای علمی

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیکی: congress@iranvc.ir

رزومه :...