مسعود  شعاع مسعود شعاع
مدیر امور عضویت

member@iranvc.ir
61061107

نام و نام خانوادگی: مسعود شعاع

سمت: مدیر امور عضویت

مدرک تحصیلی : کارشناسی

پست الکترونیکی: member@iranvc.ir

رزومه :...