فرناز پناهی فرناز پناهی
مدیر امور فنی و صدور پروانه های مراکز موضوع ماده 2

licence2@iranvc.ir
61061116

 

نام و نام خانوادگی: فرناز پناهی

سمت: مدیر امور فنی و صدور پروانه های مراکز موضوع  ماده 2

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

پست الکترونیکی: licence2@iranvc.ir

رزومه :  ...

 

شرح وظایف:

  •  پیگیری و هماهنگی برگزاری کمیسیون ماده 2 کشوری .
  • شرکت در جلسات مربوطه
  •  نظارت بر صدور پروانه /مجوزها توسط واحد های استانی
  • نظارت بر تمدید پروانه ها/مجوزها