علی سلماندوست علی سلماندوست
مدیر امور اداری و پشتیبانی

master@iranvc.ir
61061112

نام و نام خانوادگی: علی سلماندوست

سمت:مدیر امور اداری و پشتیبانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: master@iranvc.ir

رزومه :...