مقایسه سه روش سوپراوولاسیون با استفاده از FSH، eCG-FSH و hMG در شتر یک کوهانه

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | بازدید : 495 بار

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه سه روش سوپراوولاسیون در شتر یک کوهانه بود. همزمانی موج‌های فولیکولی (6 نفر شتر دهنده) با بکارگیری دو تزریق متوالی GnRH صورت پذیرفت. دو روز پس از تزریق دومین GnRH، سوپراوولاسیون آغاز شد (روز صفر آزمایش). این آزمایش با استفاده از رویه change over design انجام گرفت، به طوری که همه شترهای ماده سه درمان سوپراوولاسیون را یکی پس از دیگری با سپری نمودن یک دوره استراحت یک ماهه دریافت کردند. سوپراوولاسیون با استفاده از 390 میلی‌گرم FSH، 1000 واحد بین المللی eCG و 330 میلی‌گرم FSH، و یا 5/16 آمپول hMG (75 واحد بین المللی FSH و 75 واحد بین المللی LH در هر آمپول) انجام گرفت. FSH و hMG در دوزهای کاهش یابنده، دو بار در روز به مدت 5/5 روز تزریق گردید. دام‌های دهنده 36 ساعت بعد از آخرین تزریق FSH و hMG  یک بار جفت‌گیری شده و یک تزریق وریدی آنالوگ GnRH دریافت داشتند. در روز 4 سوپراوولاسیون، تعداد و اندازه فولیکول‌های تخمدانی 4≤ میلی‌متر بر روی تخمدان و در روز 5/7 پس از جفت‌گیری، تعداد اجسام زرد و فولیکول‌های 9≤ میلی‌متر موجود بر روی تخمدان با روش سونوگرافی از طریق راست روده مورد بررسی قرار گرفت. در روز 5/8 بعد از جفت‌گیری، رویان‌ها (بلاستوسیست‌های تفریخ یافته) به روش غیر جراحی جمع‌آوری شدند. اطلاعات به دست آماده با استفاده از رویه GLM مورد بررسی آماری قرار گرفت. اختلاف معنی‌داری در تعداد اجسام زرد FSH (65/2 ± 8/13)، eCG-FSH (60/2 ± 15)، hMG (30/2 ± 8/10) و رویان‌ها FSH (32/2 ± 7/5)، eCG-FSH (10/2 ± 8/8)، hMG (40/2 ± 8/5) در سه روش سوپراوولاسیون مشاهده نشد (P>0.05). این مطالعه نشان داد که سه روش سوپراوولاسیون می‌تواند به طور موفقیت آمیزی در شتر یک کوهانه مورد استفاده قرار گیرد.