اولین وبینار آموزشی هاری از ویروس تا بالین

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | بازدید : 282 بار

#دوره_آموزشی

✨ اولین وبینار آموزشی هاری از ویروس تا بالین  

با❇️10❇️بازآموزي از نظام دامپزشكي ج.ا.ا

❌❌تاريخ برگزاري دوره: 9و10 آذر ماه 1402

❇️ گروه هدف: ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ  اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر درﻣﺎن در درﻣﺎﻧﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، داروﺧﺎﻧﻪ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﮐﺰﻣﺎﯾﻪﮐﻮﺑﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داراي 10 اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﺑﺮاي ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داراي 6 اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. امتیاز در شاخه  کنگره محسوب می شود.

 ❇️جهت اطلاعات بيشتر:
واتس اپ خط ٠٩١٠٨٣٤١٨٤٥

لينك ثبت‌نام :
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://asiapayesh.com/product/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c/

جهت ثبت نام در سایر دوره ها :
⬇️⬇️⬇️
https://asiapayesh.com/shop/